Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tot logiesverstrekking en bijhorende faciliteiten en accommodatie door Rode Kruishotel VZW, met maatschappelijke zetel te Polderwind 4, 8377 Zuienkerke, ingeschreven in de KBO met het nummer 0844.641.653, met e-mail adres info@domeinpolderwind.be en telefoonnummer 050 23 07 50 (hierna “Hotel Domein Polderwind”).

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met wederzijds schriftelijk akkoord.

Artikel 2: Reservaties

2.1 Reservatie kan pas gebeuren indien de Klant de boeking vooraf aan zijn verblijf garandeert met zijn kredietkaart of door betaling van het volledige reservatiebedrag.

2.2 Een reservatie is pas bindend voor Hotel Domein Polderwind van zodra Hotel Domein Polderwind deze reservatie schriftelijk bevestigd heeft aan de Klant.

Artikel 3: Annulering

 

Annulering door de Klant/ beperkt herroepingsrecht

3.1 Behoudens in geval van overmacht, gelden volgende annuleringsvoorwaarden voor individuele reservaties (beperkt herroepingsrecht):

  • Non-refundable tarief:

Geen wijzigingen mogelijk en het totale reservatiebedrag is niet terugbetaalbaar.

3.1.2 Normaal tarief:

  • Bij annulering tot uiterlijk 96 uur voor aankomst (aankomst = gerekend als aankomstdag 0u00) zal de Klant het betaalde bedrag teruggestort krijgen. Indien de Klant een kredietkaart als garantie geeft, zal het verschuldigde bedrag worden gecrediteerd.
  • Bij annulering tot 48 uur voor aankomst zal de Klant 50% van het totale reservatiebedrag verschuldigd zijn.
  • Bij annulering daarna of no-show op de dag van aankomst zal de Klant 100% van het totale reservatiebedrag verschuldigd zijn.

3.1.3 Om een boeking te annuleren, moet de Klant Hotel Domein Polderwind via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per aangetekende post of per e-mail via info@domeinpolderwind.be op de hoogte stellen.

Annulering door Hotel Domein Polderwind

3.2. Behoudens in geval van overmacht, zal Hotel Domein Polderwind, indien zij genoodzaakt zou zijn de boeking te annuleren, aan de Klant een schadevergoeding betalen, in overeenstemming met de bedragen en termijnen, zoals voorzien in dit artikel 3.

Artikel 4: Verplichtingen van Hotel Domein Polderwind en de Klant

4.1 Hotel Domein Polderwind is verplicht aan de Klant gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen het hotel gebruikelijke kwaliteit. Hotel Domein Polderwind is tevens gehouden de daarbij horende, in het hotel gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen en de gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.

4.2 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek.

4.3 De in artikel 4.1 en 4.2 genoemde verplichting geldt niet:

  1. In geval van overmacht aan de zijde van Hotel Domein Polderwind;
  2. Indien de Klant op de eerste gereserveerde dag niet of pas na 20.00u verschijnt, behalve na een schriftelijke verwittiging van het latere aankomstuur per e-mail op info@domeinpolderwind.be;
  3. Indien de Klant de in artikel 2.1 bedoelde bedragen niet tijdig voldoet;
  4. Indien de Klant op enige andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen welke hij op welke basis ook jegens Hotel Domein Polderwind heeft.

4.4 Hotel Domein Polderwind is steeds gerechtigd de overeenkomst, zonder betaling van enige schadevergoeding, te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de door de Klant te houden bijeenkomst, verblijf en/of reservatie een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de aankondiging door de Klant of op grond van de hoedanigheid van de Klant of gasten, dat Hotel Domein Polderwind de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest.

4.5 Hotel Domein Polderwind is niet gehouden goederen van de Klant in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten. Geleide honden zijn wel toegelaten, mits Hotel Domein Polderwind hierover op het ogenblik van de boeking schriftelijk op de hoogte gesteld werd.

4.7 Hotel Domein Polderwind stelt, via informatiebrochures en signalisatieborden, de huisregels in het hotel en op het domein voor de Klant ter kennisname ter beschikking. De Klant is gehouden deze huisregels na te leven.

4.8 Hotel Domein Polderwind is gerechtigd onmiddellijk zonder opzegtermijn of schadevergoeding het verstrekken van horecadiensten aan de Klant te beëindigen wanneer de Klant de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich zodanig gedraagt dat de orde en rust in het hotel en/of domein Polderwind verstoord wordt. De Klant dient op eerste verzoek het hotel en het domein te verlaten.

4.9 Hotel Domein Polderwind is gerechtigd om aan de Klant een andere accommodatie ter beschikking te stellen dan diegene die volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou worden, bijvoorbeeld in geval van overboeking of indien de gereserveerde kamer om welke reden dan ook niet beschikbaar zou zijn, tenzij indien dergelijk verzoek als evident onbillijk en voor de Klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De Klant heeft in dat laatste geval het recht om onmiddellijk desbetreffende overeenkomst te beëindigen.

4.10 De factuur voor ter plaatse gemaakte kosten (maaltijden, dranken, bijkomende dienstverlening,…) van Hotel Domein Polderwind is contant betaalbaar bij uitchecken. In geval van niet- of laattijdige betaling zal de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, nalatigheidsintresten van 8% verschuldigd zijn vanaf datum van uitchecken en een vergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom ter dekking van buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet- of laattijdige betaling.

Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

5.1 Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

5.2 Geschillen zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Brugge België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de Klant zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van de domicilie van de Klant binnen de EU.